Γ' Γυμνασίου

Βασικά Μαθήματα

Μαθηματικά

Αρχαία

Έκθεση

Φυσική

Χημεία

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

3

2

2

2

1

10