Α' Λυκείου

Βασικά Μαθήματα

'Αλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσική

Έκθεση 

 

Μαθήματα Επιλογής

Αρχαία

Χημεία

Σύνολο Ωρών:  

Ώρες Εβδομαδιαίως

2

2

2

2

Ώρες Εβδομαδιαίως

2

2

12